POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych Właściciela lokalu, jest Wspólnota Mieszkaniowa. Wspólnota, jako Administrator danych osobowych powierza, Zarządcy nieruchomości wspólnej pod firmą: IzoHome Concept Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/103, przetwarzanie danych członków wspólnoty, jej pracowników oraz kontrahentów w celu realizacji Umowy o zarządzanie i w zakresie zadań określonych Umową.

Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  biuro@izohome.pl, lub listownie na adres siedziby Spółki.

Kategorie Danych Osobowych:

Zarządca przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe określone jw. przetwarzane są na podstawie ustawy o własności lokali (Dz. U. 2018 r. poz. 716) i w celach określonych w Umowie, a w szczególności do :

Udostępnienie danych osobowych:

Posiadane przez Zarządcę dane osobowe mogą być udostępniane:

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe właścicieli lokali będą przechowywane w okresie zależnym od nw. okoliczności:

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Zarządcę danych osobowych, Właścicielom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Właściciel uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

© 2024 Izohome